Nationella riktlinjer för uteområden

Anvisningarna SuRaKu för tillgängligt byggande

Anvisningarna SuRaKu för tillgängligt byggande innehåller tillgänglighetsanvisningar för planering, byggande och underhåll av gatu-, grön- och gårdsområden. De praktiska riktlinjerna skapades 2004 som ett samarbete mellan städerna Helsingfors, Esbo, Joensuu, Tammerfors, Åbo och Vanda. Arbetsanvisningarna blev klara under ledning av projektet Helsingfors för alla och med stöd av social- och hälsovårdsministeriet. 

Anvisningarna SuRaKu var grunden för Helsingfors stads tillgänglighetsplan. Anvisningarna kan fritt användas även av andra kommuner, gemenskaper och planerare. De innehåller kriterier, som används för att bedöma tillgängligheten i utemiljöer, och instruktionskort, som används för att tillämpa kriterierna. 

SuRaKu-anvisningkort

  1. Skyddsvägar och trottoarer (pdf)
  2. Gågator och öppna platser (pdf)
  3. Nivåskillnader (pdf)
  4. Allmänna gårdsområden (pdf)
  5. Parkgångar och rastplatser (pdf)
  6. Lekplatser (pdf)
  7. Hållplatsområden (pdf)
  8. Tillfälliga trafikarrangemang (pdf)

Tillgänglighetskriterier

Uppdatering av SuRaKu 2022 

I uppdateringen 2022 har texter och bilder på SuRaKu-korten och tillgänglighetskriterierna korrigerats. Nya och uppdaterade förordningar och bestämmelser har beaktats i korrigeringarna. 

Uppdatering av SuRaKu 2008 

SuRaKu-korten och tillgänglighetskriterierna uppdaterades 2008. Uppdateringarna var främst kompletteringar till riktlinjerna som blev klara 2004. Även en del av bilderna ändrades fullständigt. 

Handbok

I guiden förklaras i ord och bild fotgängartillgängligheten. Den lämpar sig som såväl checklista som läromaterial.

Helsingfors stads typritningar över gatuområden

Principerna för tillgängliga lösningar har beaktats i Helsingfors stads typritningar över gatuområden (på finska) utifrån de anvisningar som definierades i projektet SuRaKu.

Tillgänglighet på naturleder

År 2014 utvecklades kartläggningsmetoden Natur-ESKEH (Luonto-ESKEH) för kartläggning av naturleder.

Tillgänglighetsplanering av stationsmiljöer 

SUJUVA är en visualiserad sammanställning av tillgänglighetsföreskrifter, – anvisningar och rekommendationer, som underlättar planeringen av en tillgänglig stationsmiljö.   Den gynnar planerare, beställare och underhållsleverantörer. 

Med stationsmiljö avses ett för alla lämpligt område med specialnivå för tillgänglighet, som omfattar den egentliga stationen, det vill säga metro- eller tågstationen och stationsbyggnaden, de tillgängliga rutterna till de närmaste kollektivtrafikförbindelserna, områdena för angöringstrafik och parkeringsområdena.