Tillgänglighetssymboler 

På den här webbplatsen finns en databank som ger information om tillgänglig skyltning samt som innehåller en samling bildsymboler relaterade till ämnet och allmän information om tillgänglig skyltning. 

Som grund för databanken ligger projektet Tillgänglighetssymboler, som projektet Helsingfors för alla och dess intressenter genomförde tillsammans under perioden 2010–2011. I projektet sammanställdes och planerades bildsymboler med anknytning till tillgänglighet samt bildsymboler för allmänna tjänster vars tillgänglighet och förståelse är viktiga.

Databanken innehåller både symboler som planerades och ritades under projektperioden och gamla tillgänglighetssymboler, som redan är i bruk. Även bildsymboler som tidigare planerats av olika parter har använts som grund för de nya symbolerna. Symbolerna som planerades under projektets gång bildar en enhetlig symbolserie, som kan användas mångsidigt på servicekartor, på olika typer av skyltar och i information på webben. Symbolerna planerades av Kokoro & Moi Oy. Samlingen med bildsymboler som planerats i projektet finns här (pdf)

Utöver de egentliga tillgänglighetssymbolerna innehåller bildbanken symboler relaterade till olika tjänster. Dessutom finns det på webbplatsen tips för standarder och planeringsriktlinjer som innehåller bildsymboler. 

Tillgänglighet 

Tillgänglighetsavsnittet innehåller bildsymboler som kan användas som stöd för att informera om objektets tillgänglighet på dess webbplats, placeringen av tillgängliga tjänster på objektet eller för att visa användare vägen till en tillgänglig passage.

När man använder tillgänglighetssymboler är det bra att komma ihåg att tjänsten, lokalen eller byggnaden markerad med symbolen uppfyller kriterierna för tillgänglighet. Stöd för att utvärdera tillgängligheten för museer och andra kulturtjänster finns på webbplatsen för tjänsten Kultur för alla

ISA -symbol

ISA-symbol

ISA -symbol (jpg)

ISA-symbolen är en internationell tillgänglighetssymbol (ISA = International Symbol of Access).

ISA-symbolen används för att markera bl.a. tillgängliga ingångar till en byggnad, tillgänglig toalett eller parkeringsplatser som reserverats för rörelsehindrade. Symbolen kan också användas till att visa en tillgänglig rutt eller tjänst (t.ex. rutt till hissen eller tillgängligt omklädningsrum i en motionsanläggning). Den officiella ISA-symbolen kan ha blå eller svart botten. Symbolen kan användas spegelvänd.

Tillgänglig nödutgång

Tillgänglig nödutgång -symbol
Tillgänglig nödutgång (ai)

Exempel på en tillgänglig nödutgångsskylt.

Induktionsslinga

Induktionsslinga symbol
Källa: ETSI EN 301 462
Den internationella symbolen för induktionsslinga finns i ETSI-standarden ETSI EN 301 462 Symbols to identify telecommunications facilities for deaf and hard of hearing people. Symbolen används för att markera lokaler som är utrustade med induktionsslinga. Induktionsslingor ska finnas i alla lokaler där man talar och lyssnar (bl.a. festsalar och auditorier, konferensrum och servicediskar).En tryckfärdig symbol för induktionsslinga fås som bild från Finska hörselförbundet.

Service på teckenspråk

Service på teckenspråk symbol
Källa: Servicen Kultur för alla
Service på teckenspråk (jpg)
Service på teckenspråk (eps)
Service på teckenspråk kan omfatta tolkade evenemang, tecknat audiovisuellt material eller service på teckenspråk t.ex. vid en informationsdisk..

Service till hjälp för synskadade,

symbol för synskada

Service till hjälp för synskadade, symbol för synskada
Service till hjälp för synskadade (jpg)
Service till hjälp för synskadade (ai)
Service till hjälp för synskadade, symbol för synskada
Service till hjälp för synskadade (jpg)Service till hjälp för synskadade (ai)
Service till hjälp för synskadade omfattar bl.a. punktskrift, reliefskrift och -bilder, föremål som man får röra vid t.ex. på museer, miniatyrmodeller och reliefkartor. Golvlister och ledarplattor som visar vägen samt syntolkning hör också till den här typen av service.

Punktskriftsymbol

Punktskriftsymbol
Punktskriftsymbol (jpg) 

Punktskriftsymbol (ai) 

Punktskriftsymbol
Punktskriftsymbol (jpg)

Punktskriftsymbol (ai)

Med punktskriftsymbolen kan man på en tjänsts webbplats visa att en anläggning har information också med punktskrift t.ex. på skyltar eller i broschyrer.

Hjälpande hundar

Hjälpande hundar symbol
Hjälpande hundar (jpg)
Hjälpande hundar (eps)


En hjälpande hund kan vara en ledarhund, en assistenthund eller en signalhund. En hjälpande hund får följa med sin användare i alla servicelokaler, men med symbolen kan man visa att hjälpande hundar är välkomna. Symbolen kan användas tillsammans med P-symbolen för att anvisa en lugn plats i byggnaden där hjälpande hundar får vila.

Källa: Servicen Kultur för alla

Elmoped

Elmoped symbol
Elmoped (jpg)
Elmoped (ai)
Elmoped symbol
Elmoped (jpg)
Elmoped (ai)
Med en symbol för en elmoped kan man anvisa en lämplig plats för förvaring av elmopeder i lokalen. Om det också finns möjlighet att ladda hjälpmedlet vid förvaringsplatsen, kan man visa detta genom att markera platsen med symboler för både elmoped och laddningsplats.

Rollator

Rollator symbol
Rollator (jpg)
Rollator (ai)
Rollator symbol
Rollator jpg
Rollator ai

Storstilta böcker, tidningar, m.m.

Storstilta böcker symbol
Storstilta (jpg)
Storstilta (ai)
Storstilta böcker symbol
Storstilta jpg
Storstilta ai
I storstilta trycksaker är den rekommenderade teckengraden 14, dock minst 12. I texter avsedda för läsare i alla åldrar används i första hand teckengrad 13–14. Om läsekretsen består i huvudsak av personer med nedsatt syn, rekommenderas teckengrad 16.

Radavståndets punktstorlek ska vara 1–4 punkter större än teckengraden. Kontrasten mellan bakgrund och text påverkar läsbarheten till och med mer än textens storlek. Svart text på vit bakgrund skapar den bästa kontrasten.

Ett bra teckensnitt är tydligt och enkelt. Bra teckensnitt är bl.a. Arial, Georgia, Gill, Helvetica och Verdana. Teckensnittets tydlighet beror på hur väl de olika bokstäverna och andra tecken skiljer sig från varandra. Varje tecken ska sina egna tydliga drag. Det ska gå att identifiera tecknet snabbt och korrekt.

Små bokstäver (gemena) är lättare att läsa än stora bokstäver (versaler). Små bokstäver skiljer sig från varandra mer än stora och kan därför uppfattas snabbare. Texter skrivna med stora bokstäver och understrukna eller kursiverade texter är svåra att läsa.

Källa: Synskadades Centralförbund

Symbol för lättläst text

Symbol för lättläst text
Symbolen för lättläst text används som information om en lättläst bok eller tidning, vägledning på lätt svenska eller lättlästa webbsidor.
Centralen för lättläst på finska Selkokeskus beviljar rätt att använda symbolen för lättläst text. Utöver symbolen används texten: lättläst bok, lättläst tidning, vägledning på lätt svenska, lättlästa webbsidor.
Mera information om symbolen för lättläst text och hur man anhåller om att få använda den fås från Selkokeskus

Källa: Selkokeskus

Hjälpmedel lånas ut

Hjälpmedel lånas ut symbol
Hjälpmedel lånas ut (jpg)
Hjälpmedel lånas ut (ai)
Hjälpmedel lånas ut symbol
Hjälpmedel lånas ut (jpg)
Hjälpmedel lånas ut (ai)
Symbolen som visar att hjälpmedel lånas ut kan användas t.ex. på anläggnings webbplats, då man vill uppmärksamma kunderna på att det finns tjänster som gynnar tillgänglighet. Utöver symbolen för hjälpmedel kan man visa vilka hjälpmedel som lånas ut: duschrullstol i simhallar eller synhjälpmedel på museer. Symbolen kan också användas för att markera förvarings- och returplats för hjälpmedlen som lånas ut på platsen.

Audioguide

Audioguide symbol
Audioguide (jpg)
Audioguide (ai)
Audioguide symbol
Audioguide (jpg)
Audioguide (ai)
Symbolen för audioguide kan användas bl.a. vid kulturobjekt, där guidning och information om verken är tillgänglig också med hörlurar som lånas ut.

Lyssningsfunktion

Lyssningsfunktion symbol
Lyssningsfunktion (jpg)
Lyssningsfunktion (ai)
Lyssningsfunktion symbol
Lyssningsfunktion (jpg)
Lyssningsfunktion (ai)
Symbolen som beskriver en lyssningsfunktion kan användas på en webbplats för att visa att det finns möjlighet att lyssna till informationen eller t.ex. på stationer där det är möjligt att lyssna på tidtabeller eller annan information om trafiken.

Barnvagn symbol

Barnvagn symbol

Källa: HRT

Allmänna trafikmedel

Bildsymbolerna under rubriken Allmänna trafikmedel har sammanställts ur standarden SFS 4424 Skyltning i samband med sport och friluftsliv. Standarden kan tillämpas på bl.a. rekreations- och naturskyddsanläggningar, motionsanläggningar, friluftsleder, parker, lekparker och turistmål.

Standarden Skyltning i samband med sport och friluftsliv säljs av Finlands Standardiseringsförbund SFS.

Här finns också Helsingforsregionens trafiken HRT:s bildsymboler om kollektiv trafik och tillgänglighet. Mera uppgifter om tillgänglighet och den här symboler: HSL

Tåg

Tåg symbol
Källa: SFS 4424

Buss

Buss symbol
Källa: SFS 4424

Taxi

Taxi symbol
Källa: SFS 4424

Helsingforsregionens trafik HRT

Buss

Buss symbol
Källa: HRT

Närtåg

Närtåg symbol
Källa: HRT

Metro

Metro symbol
Källa: HRT

Spårvagn

Spårvagn symbol
Källa: HRT

Färja

Färja symbol
Källa: HRT

Tillgänglig hållplats

Tillgänglig hållplats symbol
Källa: HRT

Barnvagn

Barnvagn symbol

Källa: HRT

Fritid

Under rubriken Fritid finns bildsymboler med anknytning till kultur, motion och annan fritid. De här symbolerna kan användas bl.a. på skyltar och kartor samt i broschyrer.

Reliefskyltar på lekredskap och tillhörande symboler utvecklades inom ramen för projektet Helsingfors för alla, där man med ett planeringsprojekt sammanställde anvisningar för planering av reliefskyltar avsedda för utomhusbruk och utarbetade pilotprodukter för reliefkartor. Dessa symboler och skyltar har planerats speciellt för reliefskyltar och -kartor avsedda för synskadade personer.

Vinjettbilder som beskriver sportgrenar och instruktioner för dessa har utvecklats av Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf. Vinjetterna hjälper användarna att uppfatta grenarna och stöder då man provar och lär sig utöva nya grenar. 

Museum

Museum symbol
Museum (jpg)
Museum (ai)
Museum symbol
Museum (jpg)
Museum (ai)

Teater

Teater symbol
Teater (jpg)
Teater (ai)
Teater symbol
Teater (jpg)
Teater (ai)

Simhal

Simhal symbol
Simhal (jpg)
Simhal (ai)
Simhal symbol
Simhal (jpg)
Simhal (ai)

Badställe

Badställe symbol
SFS: 4424

Symboler för badställe, naturstig och sevärdheter finns i standarden SFS 4424 Skyltning i samband med sport och friluftsliv.

Symbolerna kan användas bl.a. på skyltar vid naturobjekt, parker, motionsanläggningar och friluftsleder.

Standarden säljs av Finlands Standardiseringsförbund SFS.

Naturstig

Naturstig symbol
Källa: SFS 4424

Symbol för sevärdhet

Symbol för sevärdhet symbol
Källa: SFS 4424

Reliefskyltar på lekredskap

De här reliefsymbolerna och -skyltarna har planerats för den tillgängliga lekplatsen i Ridparken i Helsingfors. På bilderna syns en barnfigur vars proportioner är anpassade till lekredskapens storlek.

Sandbord

Sandbord symbol
Sandbord (jpg)
Sandbord (ai)
Sandbord symbol
Sandbord (jpg)
Sandbord (ai)

Sandbordet monteras på sandlådans kant och utformas så att man kan nå det sittande i rullstol.

Karusell

Karusell symbol
Karusell (jpg)
Karusell (ai)
Karusell symbol
Karusell (jpg)
Karusell (ai)

Karusellen i lekplatsen i Ridparken är en cykelkarusell och symbolen föreställer just cykelkarusellens sitsar.

Gunga

Gunga symbol
Gunga (jpg)
Gunga (ai)
Gunga symbol
Gunga (jpg)
Gunga (ai)

Lekhus

Lekhus symbol
Lekhus (jpg)
Lekhus (ai)
Lekhus symbol
Lekhus (jpg)
Lekhus (ai)

Rutschbana

Rutschbana symbol
Rutschbana (jpg)
Rutschbana (ai)
Rutschbana symbol
Rutschbana (jpg)
Rutschbana (ai)

Liggbordi samband med sandlåda

Liggbordi samband med sandlåda symbol
Liggbordi samband med sandlåda (jpg)
Liggbordi samband med sandlåda (ai)
Liggbordi samband med sandlåda symbol
Liggbordi samband med sandlåda (jpg)
Liggbordi samband med sandlåda (ai)

Ett liggbord är en skiva som barnet kan ligga på och nå sanden med händerna. Liggbordet kan monteras antingen på sandlådans kant eller i mitten av sandlådan.

Liggunga

Liggunga symbol
Liggunga (jpg)
Liggunga (ai)
Liggunga symbol
Liggunga (jpg)
Liggunga (ai)

Ponny, djurskulptur i trä

Ponny symbol
Ponny (jpg)
Ponny (ai)
Ponny symbol
Ponny (jpg)
Ponny (ai)

Till redskapen i Ridparken hör tre ponnyskulpturer i olika storlekar och Ponny-skylten utvecklades för att beskriva dem.

Vippgunga

Vippgunga symbol
Vippgunga (jpg)
Vippgunga (ai)
Vippgunga symbol
Vippgunga (jpg)
Vippgunga (ai)

Sport- och motionsgrenar

Här finns några exempel på vinjettbilderna som har utvecklats för att hjälpa användarna att lära sig utöva sport- och motionsgrenar.

Rullstolscurling

Rullstolscurling symbol
Källa: VAU

Målboll

Målboll symbol
Källa: VAU

Fotboll

Fotboll symbol
Källa: VAU

Orientering

Orientering symbol
Källa: VAU

Lokaler och tjänster

Under rubriken Lokaler och tjänster har man sammanställt symboler som behövs på informationstavlor, skyltar och kartor. De här symbolerna kan också användas på orienteringstavlor, delvis som reliefbilder.

Rörlighet och aktivitet i en lokal

Parkeringsplats för rörelsehindrade,
tillgänglig parkeringsplats

parkering symbol
tillgänglig symbol

Rådgivning

Rådgivning symbol
Källa: Servicen Kultur för alla

Rådgivning (jpg)
Rådgivning (eps)

Biljettförsäljnin

Biljettförsäljnin symbol
Källa: Servicen Kultur för alla

Biljettförsäljnin (jpg)
Biljettförsäljnin (eps)

Garderob, klädhängare

klädhängare symbol
Källa: Servicen Kultur för alla
Garderob, klädhängare (jpg)
Garderob, klädhängare (eps)
Förvaringsboxar
Förvaringsboxar symbol
Förvaringsboxar (jpg)
Förvaringsboxar (ai)
Förvaringsboxar symbol
Förvaringsboxar (jpg)
Förvaringsboxar (ai)

Laddningsplats, eluttag

Laddningsplats symbol
Laddningsplats (jpg)
Laddningsplats (ai)
Laddningsplats symbol
Laddningsplats (jpg)
Laddningsplats (ai)

Hiss

Hiss symbol
Hiss (jpg)
Hiss (ai)
Hiss symbol
Hiss (jpg)
Hiss (ai)

Ramp

Ramp symbol
Ramp (jpg)
Ramp (ai)
Ramp symbol
Ramp (jpg)
Ramp (ai)

Trappa

Trappa symbol
Trappa (jpg)
Trappa (ai)
Trappa symbol
Trappa (jpg)
Trappa (ai)

Rullstolshiss, lyftplattform

Rullstolshiss symbol
Rullstolshiss (jpg)
Rullstolshiss (ai)
Rullstolshiss symbol
Rullstolshiss (jpg)
Rullstolshiss (ai)

Trapphiss

Trapphiss symbol
Trapphiss (jpg)
Trapphiss (ai)
Trapphiss symbol
Trapphiss (jpg)
Trapphiss(ai)

Kvinna

Kvinna symbol
Kvinna (jpg)
Kvinna (ai)
Kvinna symbol
Kvinna (jpg)
Kvinna (ai)

Man

Man symbol
Man (jpg)
Man (ai)
Man symbol
Man (jpg)
Man (ai)

Symboler som föreställer en kvinna eller en man används i allmänhet som skyltar på toalettdörrar, men kan också användas på omklädningsrum m.m.

WC, kvinna och man

WC, kvinna och man symbol
WC, kvinna och man (jpg)
WC, kvinna och man (ai)
WC, kvinna och man symbol
WC, kvinna och man (jpg)
WC, kvinna och man (ai)

WC

WC-symbol
wc (jpg)
wc (ai)

Markering av tillgänglig toalett

ISA-symbol

För att markera en tillgänglig toalett används ISA-symbolen tillsammans med texten WC. Det innebär att det på båda sidor om toalettstolen finns plats för att hantera en rullstol.

Då en tillgänglig toalett planeras ska man beakta att det ska finnas plats för att kunna hantera en rullstol självständigt och med en assistents hjälp.

Rullstolstillgänglig från ena sidan

Rullstolstillgänglig från ena sidan symbol
Rullstolstillgänglig från ena sidan (jpg) 
Rullstolstillgänglig från ena sidan (ai)
Rullstolstillgänglig från ena sidan symbol
Rullstolstillgänglig från ena sidan (jpg)
Rullstolstillgänglig från ena sidan (ai)
Rullstolstillgänglig från ena sidan symbol
Rullstolstillgänglig från ena sidan (jpg)
Rullstolstillgänglig från ena sidan (ai)
Rullstolstillgänglig från ena sidan symbol
Rullstolstillgänglig från ena sidan (jpg)
Rullstolstillgänglig från ena sidan (ai)

Symbolen för en toalett som är rullstolstillgänglig från ena sidan används tillsammans med ISA-symbolen då det på ena sidan om toalettstolen finns minst 800 mm fritt utrymme för att hantera en rullstol.

Den här typen av toalett passar i första hand rullstolsburna användare som klarar sig på egen hand. Då toaletter som är rullstolstillgängliga från ena sidan finns placerade i närheten av varandra som spegelvända par kan man välja en lämplig toalett efter sin egen förmåga.

Skötrum

Skötrum symbol
Skötrum (jpg)
Skötrum (ai)
Skötrum symbol
Skötrum (jpg)
Skötrum (ai)

Omklädningsrum, damer

Omklädningsrum, damer symbol
Omklädningsrum, damer (jpg)
Omklädningsrum, damer (ai)
Omklädningsrum, damer symbol
Omklädningsrum, damer (jpg)
Omklädningsrum, damer (ai)

Omklädningsrum, herrar

Omklädningsrum, herrar symbol
Omklädningsrum, herrar (jpg)
Omklädningsrum, herrar (ai)
Omklädningsrum, herrar symbol
Omklädningsrum, herrar (jpg)
Omklädningsrum, herrar (ai)

Tvättrum, damer

Tvättrum, damer symbol
Tvättrum, damer (jpg)
Tvättrum, damer (ai)
Tvättrum, damer symbol
Tvättrum, damer (jpg)
Tvättrum, damer (ai)

Tvättrum, herrar

Tvättrum, herrar symbol
Tvättrum, herrar (jpg)
Tvättrum, herrar (ai)
Tvättrum, herrar symbol
Tvättrum, herrar (jpg)
Tvättrum, herrar (ai)

Markering av tillgängliga omklädnings- och tvättrum

Ett tillgängligt omklädnings- och tvättrum kan markeras med endast ISA-symbolen, om rummet är separat och avsett att användas av både damer och herrar eller familjer.

Ett tillgängligt utrymme i anslutning till omklädnings- och tvättrum för damer eller herrar kan markeras med ovan nämnda symboler för omklädnings- och tvättrum tillsammans med ISA-symbolen.

Tvättrum, duschrum

dusch symbol
dusch (jpg)
dusch (ai)
dusch symbol
dusch (jpg)
dusch (ai)
Som symbol för tvätt- eller duschrum kan också användas endast en duschsymbol, om utrymmet finns i anslutning till omklädningsrum för damer eller herrar. Ett tillgängligt tvättrum kan markeras med duschsymbolen tillsammans med ISA-symbolen.

Bastu

Bastu symbol
Bastu (jpg)
Bastu (ai)
Bastu symbol
Bastu (jpg)
Bastu (ai)

En tillgänglig bastu kan markeras med bastusymbolen tillsammans med ISA-symbolen.

Konferensrum

Konferensrum symbol
Konferensrum (jpg)
Konferensrum (ai)
Konferensrum symbol
Konferensrum (jpg)
Konferensrum (ai)

Internetuppkoppling

Internetuppkoppling symbol
Internetuppkoppling (jpg)
Internetuppkoppling (ai)
Internetuppkoppling symbol
Internetuppkoppling (jpg)
Internetuppkoppling (ai)

Café

Café symbol
Café (jpg)
Café (ai)
Café symbol
Café (jpg)
Café (ai)

Informationsdiskar, lokaler

Kyrka, församlingslokal

Kyrka symbol
Kyrka (jpg)
Kyrka (ai)
Kyrka symbol
Kyrka (jpg)
Kyrka (ai)

Posten

Posten symbol
Posten (jpg)
Posten (ai)
Posten symbol
Posten (jpg)
Posten (ai)

Museum

Museum symbol
Museum (jpg)
Museum (ai)
Museum symbol
Museum (jpg)
Museum (ai)

Teater

Teater symbol
Teater (jpg)
Teater (ai)
Teater symbol
Teater (jpg)
Teater (ai)
Servicehus för åldringar
Servicehus för åldringar symbol
Servicehus för åldringar (jpg)
Servicehus för åldringar (ai)
Servicehus för åldringar symbol
Servicehus för åldringar (jpg)
Servicehus för åldringar (ai)

Servicecenter för åldringar

Servicecenter för åldringar symbol
Servicecenter för åldringar (jpg)
Servicecenter för åldringar (ai)
Servicecenter för åldringar symbol
Servicecenter för åldringar (jpg)
Servicecenter för åldringar (ai)

Standardiserade symboler

Under rubriken Standardiserade symboler har man sammanställt symboler och märken med begränsad användningsrätt. ISA-symbolen är standardiserad, men samtidigt har man beslutat att den ska vara tillgänglig för alla. I allmänhet måste man köpa rätten att använda standardiserade bildsymboler. För att få köpa en del av symbolerna eller märkena måste servicen uppfylla vissa på förhand bestämda krav. Dessutom ska man ansöka om tillstånd att använda symbolerna separat från den organisation som administrerar symbolen i fråga.

ISA -symbol

ISA -symbol

ISA-symbol (jpg)

ISA-symbolen är en internationell tillgänglighetssymbol (ISA = International Symbol of Access).

ISA-symbolen används för att markera bl.a. tillgängliga ingångar till en byggnad, tillgänglig toalett eller parkeringsplatser som reserverats för rörelsehindrade. Symbolen kan också användas till att visa en tillgänglig rutt eller tjänst (t.ex. rutt till hissen eller tillgängligt omklädningsrum i en motionsanläggning).

Den officiella ISA-symbolen kan ha blå eller svart botten. Symbolen kan användas spegelvänd.

Induktionsslinga

Induktionsslinga symbol
Den internationella symbolen för induktionsslinga finns i ETSI-standardenETSI EN 301 462 (pdf)Symbols to identify telecommunications facilities for deaf and hard of hearing people. En tryckfärdig symbol för induktionsslinga fås som bild från Finska hörselförbundet.

Symbol för lättläst text

Symbol för lättläst text symbol
Symbolen för lättläst text används som information om en lättläst bok eller tidning, vägledning på lätt svenska eller lättlästa webbsidor.

Centralen för lättläst på finska Selkokeskus beviljar rätt att använda symbolen för lättläst text. Utöver symbolen används texten: lättläst bok, lättläst tidning, vägledning på lätt svenska, lättlästa webbsidor.

Mera information om symbolen för lättläst text och hur man anhåller om att få använda den fås från Selkokeskus. Källa: Selkokeskus

Första hjälpen

Första hjälpen symbol
Standarden säljs av Finlands Standardiseringsförbund SFS.

Källa: SFS 4424

Tåg

Tåg symbol
Källa: SFS 4424

Buss

Buss symbol
Källa: SFS 4424

Taxi

Taxi symbol
Källa: SFS 4424