Nationella riktlinjer för byggnader 

Anvisningar för planering av en tillgänglig stationsmiljö

SUJUVA är en visualiserad sammanställning av tillgänglighetsföreskrifter, – anvisningar och rekommendationer, som underlättar planeringen av en tillgänglig stationsmiljö.   Den gynnar planerare, beställare och underhållsleverantörer.

Med stationsmiljö avses ett för alla lämpligt område med specialnivå för tillgänglighet, som omfattar den egentliga stationen, det vill säga metro- eller tågstationen och stationsbyggnaden, de tillgängliga rutterna till de närmaste kollektivtrafikförbindelserna, områdena för angöringstrafik och parkeringsområdena.

Kartläggningsförfarandet ESKEH 

Kartläggningen av tillgänglighet är ett verktyg för att ta reda på det aktuella tillståndet för tillgängligheten i miljön. Kartläggningsmetoden för tillgängligheten i byggda miljöer (ESKEH) utvecklades åren 2007–2009 som ett nationellt samarbetsprojekt, och metoden uppdaterades vid Invalidförbundets tillgänglighetscentrum ESKE år 2018.

Kartläggningsmetoden ESKEH är avsedd för kartläggning av byggnader och deras utomhusområden. Med hjälp av kartläggningen fås information om var kriterierna för tillgänglighet är uppfyllda. Informationen som erhålls kan användas vid planeringen av förbättrings- och ändringsarbeten vid ett objekt.

Metoden innehåller kartläggningsformulär och en kartläggningsguide för den som ska utföra en kartläggning. Kriterierna enligt ESKEH grundar sig på tillgänglighetsbestämmelser, -riktlinjer och -rekommendationer. Kartläggaren samlar in nödvändig information om objektet med hjälp av formulären och utarbetar en rapport som beskriver det aktuella tillgänglighetsläget, brister och ger förslag på åtgärder för att utveckla tillgängligheten.

Vid Invalidförbundens tillgänglighetscentrum ESKE utbildas kartläggare av tillgänglighet. Även ett antal yrkeshögskolor anordnar utbildningar för kartläggare av tillgänglighet med metoden ESKEH. 

År 2014 utvecklades kartläggningsmetoden Natur-ESKEH (Luonto-ESKEH) för kartläggning av naturleder.

Guide för tillgängliga toaletter och tvättrum 

Tillgängliga toaletter och tvättrum är en del av en funktionsriktig tillgänglighetskedja i varje byggnad. De är nödvändiga för en del användare, men betjänar alla byggnadens användare. Avsaknaden av en tillgänglig toalett kan försvåra eller till och med förhindra användningen av en i övrigt välfungerande byggnad och tjänsterna som finns i den. För personer med rörelse- och funktionshinder krävs en tillgänglig toalett och ett tillgängligt tvättrum för att personen ska kunna bo självständigt samt för att hen ska kunna få assistans hemma. 

Syftet med guiden är att bidra till att hänsyn tas till de nya tillgänglighetskraven vid byggande av toaletter och tvättrum. Guiden innehåller principer och god praxis för att genomföra tillgänglighet. Anvisningarna gäller toaletter och tvättrum i vanliga bostäder, på serviceboenden och stödboenden samt tillgängliga toaletter i offentligt bruk i byggnaderna, samt tillhörande skyltar. Med bra planering kan man bidra till att toaletter och tvättrum följer bestämmelserna, men även att de får ändamålsenliga och trevliga detaljer för alla användare.