Valtakunnalliset rakennuksia koskevat ohjeet

Asemaympäristön esteettömyys -suunnitteluohje

SUJUVA on asemaympäristön esteettömyyssuunnittelua sujuvoittava visualisoitu kooste esteettömyysmääräyksistä-, ohjeista ja suosituksista. Se palvelee suunnittelijoita, tilaajia sekä ylläpitäjiä.

Havainnekuvaan piirretty esimerkki esteettömästä reitistä.

Asemaympäristöllä tarkoitetaan kaikille sopivaa, esteettömän reitin määrittämää esteettömyyden erikoistason aluetta.

ESKEH-kartoitusmenetelmä 

Esteettömyyskartoitus on työkalu ympäristön esteettömyyden nykytilan selvittämiseksi. Rakennetun ympäristön esteettömyyden kartoitusmenetelmä (ESKEH) kehitettiin vuosina 2007–2009 valtakunnallisena yhteistyöprojektina ja menetelmä päivitettiin Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEssä vuonna 2018.

ESKEH-kartoitusmenetelmä on tarkoitettu rakennusten ja niiden ulkoalueiden kartoittamista varten. Kartoituksen avulla saadaan tietoa siitä, missä kohdin esteettömyydelle asetetut kriteerit toteutuvat. Saatua tietoa voidaan hyödyntää kohteen korjaus- ja muutostöiden suunnittelussa.

Menetelmä sisältää kartoituslomakkeet ja -oppaan kartoituksen tekemistä varten. ESKEH-kriteerit pohjautuvat esteettömyysmääräyksiin, -ohjeisiin ja -suosituksiin. Kartoittaja kerää tarvittavat tiedot kohteesta lomakkeiden avulla ja laatii raportin, jossa kuvataan esteettömyyden nykytila, puutteet ja antaa toimenpide-ehdotuksia esteettömyyden kehittämiseksi.

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEssä koulutetaan esteettömyyskartoittajia. Myös muutamat ammattikorkeakoulut järjestävät esteettömyyskartoittajien koulutusta ESKEH-menetelmällä. 

Luontoreittien kartoittamiseen on kehitetty vuonna 2014 kartoitusmenetelmä Luonto-ESKEH.

Esteettömän wc- ja pesutilan opas 

Esteettömät wc- ja pesutilat ovat osa kaikkien rakennusten toimivaa esteettömyyden ketjua. Ne ovat osalle käyttäjistä välttämättömiä, mutta palvelevat kaikkia rakennuksen käyttäjiä. Esteettömän wc:n puuttuminen voi hankaloittaa tai jopa estää muuten hyvin toimivan rakennuksen ja sieltä saatavan palvelun käytön. Liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille itsenäisen asumisen onnistuminen kuten myös asukkaan avustaminen kotona edellyttää esteetöntä wc- ja pesutilaa. 

Oppaan tavoitteena on auttaa huomioimaan uudet esteettömyyden vaatimukset wc- ja pesutilojen rakentamisessa.  Oppaaseen on koottu esteettömyyden toteuttamisen periaatteita ja hyviä käytäntöjä. Ohjeet koskevat tavallisen asunnon, palveluasumisen ja tuetun asumisen wc- ja pesutiloja sekä rakennusten yleisessä käytössä olevia esteettömiä wc-tiloja sekä niihin liittyviä opasteita. Hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen, että määräysten täyttymisen lisäksi wc- ja pesutiloista tulee yksityiskohdiltaankin kaikille käyttäjille toimivia ja miellyttäviä. 

Tarkistuslistat Invalidiliiton sivuilla