Rakentamismääräyskokoelma, esteettömyys

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999)  määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Olennaiset tekniset vaatimukset koskevat rakenteiden lujuutta ja vakautta, paloturvallisuutta, terveellisyyttä, käyttöturvallisuutta, esteettömyyttä, meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita sekä energiatehokkuutta.  Lain 117 §:ssä annetaan olennaisten teknisten vaatimusten lisäksi asetuksenantovaltuutus koskien rakennusten käyttö- ja huolto-ohjetta. Tarkemmat rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. 

Rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat perinteisesti koskeneet uuden rakennuksen rakentamista. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiä on sovellettu vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa ovat edellyttäneet (ellei määräyksissä ole nimenomaisesti määrätty toisin). 

Ympäristöministeriön Esteetön rakennus ja ympäristö -oppaan tavoitteena on tarjota tietoa rakennusten ja niiden ympäristöjen suunnitteluun ja toteutukseen, jotta niistä tulisi esteettömiä. Oppaassa esitellään esimerkkejä esteettömistä ratkaisuista ja annetaan suosituksia esteettömän rakennuksen ja ympäristön suunnittelun tueksi. Oppaan pääasiallinen sisältö koskee muita kuin asuinrakennuksia, mutta se on sovellettavissa myös asuntorakentamiseen. Oppaan lähtökohtana on Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017) ja Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä.