Esteettömyyslinjaukset

Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset koskevat liikkumista ja toimimista rakennuksissa ja ulkoalueilla. Jo Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelmassa edellytettiin, että kaikki julkiset kohteet rakennetaan ja kunnostetaan esteettömiksi.

Helsingin kaupungin esteettömyyslinjauksien tarkoituksena on toimia yhtenäisinä koko kaupunkia ja kaikkia toimialoja koskevina yleisinä linjauksina esteettömyystyössä. Eri toimialat vastaavat esteettömyyslinjausten toteuttamisesta ja linjausten viemisestä osaksi normaaleja toimintaprosesseja ja toimintatapoja. Yhtenä esteettömyyslinjausten tavoitteena on lisätä yhteistyötä toimialojen yhteistyöpinnoissa ja näin varmistaa esteettömyyden katkeamaton toteutuminen

Esteettömyyslinjaukset on jaettu viiteen painopistealueeseen: kaavoitus ja liikennesuunnittelu, julkiset rakennukset, yleiset alueet, asuminen ja palvelut. Esteettömyyslinjaukset koskevat kaikkia toimialoja, joiden toimintaan kyseinen kokonaisuus liittyy. 

Esteettömyyslinjaukset sisältävät painopistealueittain sekä jo käytössä olevat että uudet linjaukset.

Esteettömyyslinjaukset 2022–2025 korvaa kaupunginhallituksen vuonna 2012 hyväksymät esteettömyyslinjaukset sekä Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman vuosille 2005–2010. Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma vuosille 2005–2010 on ollut esteettömän Helsingin perusta. Esteettömyyssuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 14.11.2005.

Esteettömyyslinjausten 2012 toteutuminen

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, onko rakennetun ympäristön esteettömyys toteutunut kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Tähän liittyen arvioitiin, ovatko esteettömyyden yleiset toimintaperiaatteet toteutuneet, ovatko esteettömyyslinjaukset toteutuneet esteettömyyden painopistealueilla (kaavoitus ja liikennesuunnittelu, rakennukset, yleiset alueet, asuinympäristö ja palvelut) ja onko esteettömyys parantunut esteettömyysmittariston avulla kuvattuna. Esteettömyyslinjaukset on laadittu vuonna 2012 ja niiden toteutumisesta on viimeksi raportoitu kaupunginhallitukselle vuonna 2016. Arvioinnissa haastateltiin muun muassa vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston edustajia.

Johtopäätökset

Helsingin kaupungin esteettömyyslinjausten mukaiset tavoitteet ovat enimmäkseen toteutuneet. Helsingin kaupunki on tehnyt valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävää esteettömyyteen liittyvää työtä, kuten valmistellut esteettömyysohjeistukset rakennetun ympäristön esteettömyyden varmistamiseksi ja laatinut palvelukartan esteettömyystiedon tarjoamiseksi. Arvioinnin perusteella esteettömyysnäkökulma otetaan hyvin huomioon rakennetun ympäristön suunnitteluvaiheessa mutta ei aina lopputarkastuksissa. Esteettömyystyöryhmä seuraa esteettömyyttä, mutta sille ei ole nimetty raportointitahoa. Toimialoilta, palvelukokonaisuuksista ja tietyistä palveluista puuttuvat esteettömyyskysymyksistä vastaavat yhteyshenkilöt, jotka myös voivat vaikuttaa esteettömyyden toteutumiseen. Myöskään vammaisjärjestöjen kanssa toteutettua esteettömyyskoulutusta ja perehdytystä ei ole järjestetty viime aikoina. Käyttäjiä, esimerkiksi vammaisjärjestöjen edustajia, ei käytetä riittävästi kokemusasiantuntijoina tai palvelujen testaajana.